אסטרטגיה עסקית

מודל TACK לפיתוח אסטרטגיה עסקית כולל מענה על שאלות "לאן":

לאן בהיבטי צמיחה ופיתוח?

לאן בהיבטי הארגון ויכולות אופטימיזציה?

לאן בהיבטי השיווק והמיצוב?

שלבים ותפוקות בתהליך גיבוש המתווה האסטרטגי: אסטרטגיה עסקית, תרבות ארגונית, מדידת ביצועים, יישום

 1. אסטרטגיה עסקית
 • ניתוח הפוטנציאל הנובע מנכסי הארגון (ראיונות של בעלי תפקידים רלוונטיים, ניתוח נתונים פיננסיים).
 • תמונת השוק והמתחרים, תוך בחינת מגמות בעולם - מחקרים, זיהוי מגמות מרכזיות.
 • גיבוש מפה אסטרטגית שמטרתה הצגת הפתרון השלם, יישור קו (alignment) ומעבר ליישום אחיד.

תפוקות השלב: מפה אסטרטגית

 1. תרבות ארגונית

תהליך ההתאמה של התרבות הארגונית לאסטרטגיה העסקית כולל:

 • הבהרת הייעוד, החזון וערכי הליבה של הארגון.
 • עיצוב תרבות ארגונית ומבנה ארגוני התומכים באסטרטגיה העסקית.
 • תכנון ניהול השינוי ותקשורו.

תפוקות השלב: תרבות ארגונית תומכת אסטרטגיה

 1. מדידת ביצועים

תהליכי משוב ובקרה המבוססים על ערכי הליבה של הארגון, מאפשרים זמינות ושקיפות של נתונים. תהליך מדידת הביצועים מאפשר להעצים מעורבות עובדים ומנהלים בהשגת היעדים.

תהליכי מדידת הביצועים, שיועצי TACK מובילים בארגונים, כוללים בחינה והתאמה לרוחב הארגון, באופן שימנע ניגודי אינטרסים פנימיים.

קיימים 4 סוגים עיקריים של מדדים:

 • מדדים תוצאתיים
 • מדדים איכותיים
 • מדדי תכנון מול ביצוע
 • מדדים ניהוליים

תפוקות השלב: מדדי ביצוע בתהליך

 1. יישום
 • גיוס כלל המנהלים בארגון לתהליך.
 • תכנון תהליך חשיפה ויישור קו במעגלים ניהוליים מתרחבים.
 • תכנון התקשורת הפנים-ארגונית.
 • גיבוש מדדי תגמול מחודשים, התואמים לפישת התרבות הארגונית הרצויה וליעדים הפיננסיים.

תפוקות השלב: יישום תהליכים תומכים (תקשורת, מנהלים, תגמול וכו')