Change Types App.

במציאות בה השינוי הוא קבוע, מיומנות ניהול השינוי היא הכרחית להמשך הצמיחה והשגשוג של הארגון. הניסיון להתגבר על אתגרי השינוי משותף לכולם, אך היכולת להתמודד עם אתגרים אלו בהצלחה משתנה מארגון לארגון.

ניהול של שינויים משמעותיים בנוי משלושה שלבים: הבנה, תכנון ויישום, על בסיס שלבים אלו ניתן לאבחן שישה סוגי ארגונים על-פי האופן בו הם מתמודדים עם השינוי.

מודל Change Types הוא פרי פיתוח ייחודי של צוות TACK אסטרטגיות צמיחה ושל ד"ר איתי שטרן מאוניברסיטת North Western בשיקגו.

האפליקציה מאפשרת, באמצעות מענה על שאלון קצר, לאבחן איזה "טיפוס" הארגון שלכם וכיצד ניתן לשפר את ניהול השינוי בו. אפליקציית Change Types ב- App. store או באתר

תמונות מסך מתוך האפלקציה:

-----------