Idea Lab - ניהול חדשנות

מערכת Idea Lab לניהול חדשנות ארגונית מרכזת את התקדמות בחירת הרעיונות ומאפשרת לנהל קמפיין של איסוף רעיונות על-פי קטגוריות, תגובות המשתתפים, בחירה והתלבטות כמו גם דירוג וסינון.

כל קמפיין במערכת Idea Lab מאפשר:

  • הצפה של רעיונות וסינונם - כל עובד בארגון יכול להציע רעיונות ו/או להגיב על רעיונות קיימים.
  • פורום - לדיון בכל רעיון.
  • Rating (הערכה ודירוג) - הצגת דירוגי הרעיונות בקטגוריות שונות ובמצטבר.
  • מעקב אחר בדיקת היתכנות - על-פי שלבים שיקבעו מראש (מחקר, מודל עסקי, משמעויות וכו').
  • בחירת רעיונות מובילים - הצגתם ואיסוף תגובות ודירוגים מכלל העובדים.