סקר שירות פנים (ממשקים) וחוץ

אחת העוצמות ביישום תהליכים ארגוניים, נובעת מהיכולת של יחידות ארגוניות התומכות בשרשרת הערך הארגונית, לתמוך ולקדם נושאים הנמצאים במקביל בתחומי אחריותם.

מדידת איכות עבודת הממשקים ושביעות הרצון מתהליכי שירות הפנים בארגון מתאפשרת באמצעות מערכת ייעודית לבחינת תהליכי ספק לקוח בארגון. המערכת מאפשרת:

  • בחירה של הנושאים הקריטיים להצלחה של כל יחידה בתלות ביחידה השניה
  •  הערכה ומשוב על כל נושא קריטי
  • עיבוד סדרי העדיפויות של היחידות הנמצאות בתלות הדדית
  • הצפה לצורך תיאןם הציפיות ההדדי בממשקים
  • דוחות לכל ממשק ודוח ארגוני